HYDROTECHNIKA

W szczególności budowa „pod klucz” oraz modernizacja obiektów takich jak:

 • Małe Elektrownie Wodne
 • Przepławki dla ryb
 • Jazy, zamknięcia, stopnie wodne, przepusty itp.
 • Regulacje rzek i cieków wodnych (umocnienia faszynowe, gabionowe itp.)
 • Wały przeciwpowodziowe
 • Pompownie melioracyjne
 • Obiekty związane ze śródlądowym transportem wodnym
 • Prace na wodzie z wykorzystaniem sprzętu pływającego (holowniki, pchacze, barki, promy, pontony)
 • Torkretowanie

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

 • Budowa sieci przesyłowych, rozdzielczych, przyłączy dla potrzeb wodociągów, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, technologicznych w normalnych oraz trudnych warunkach gruntowo wodnych. Roboty możemy prowadzić w szalunkach typu box, słupowo-płytowych (do 7 m głębokości) oraz w szalunkach zabijanych z grodzic przy użyciu własnego sprzętu. Roboty odwodnieniowe dla w/w robót za pomocą zestawów igłofiltrowych oraz igłostudni.
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody
 • Budowa pompowni wody
 • Budowa zbiorników na wodę
 • Obiekty infrastruktury drogowej: przepusty drogowe, zbiorniki retencyjne, obiekty żelbetowe (m. in. tunele dla punktu poboru opłat na autostradach)
 • Instalacje technologiczne dla przemysłu

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Oczyszczalnie ścieków w tym gospodarka osadowa, układy kogeneracyjne wykorzystujące biogaz
 • Składowiska, sortownie odpadów
 • Kompostownie