POLITYKA  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 FIRMY  MELBUD SA

 

                 MELBUD S.A. dąży do uzyskania silnej pozycji na rynku jako wykonawca usług budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej.

Cel  ten jest realizowany poprzez świadczenie usług o wysokiej jakości, wieloletnie doświadczenie, sprawne zarządzanie i wysokie kwalifikacje pracowników.

Naszym celem podstawowym jest spełnienie oczekiwań i wymagań klientów.

Celem strategicznym jest uzyskanie wyników finansowych ze świadczonych usług, gwarantujących rozwój Firmy i osiąganie coraz to wyższych standardów wykonawstwa.

Dążenie do wypełnienia naszej misji będzie realizowane przez:

  • stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

spełniającego wymagania PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001

  • stosowanie właściwych technologii i sprzętu technicznego oraz systematyczne szkolenie pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • przestrzeganie warunków zawieranych umów i kontraktów, w szczególności fachowe i terminowe ich wykonawstwo, gwarantujące satysfakcję naszych klientów
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez przestrzeganie obowiązujących norm, wymagań prawnych i innych dotyczących aspektów środowiskowych organizacji
  • przestrzeganie obowiązujących norm, wymagań prawnych i innych a odnoszących się do zagrożeń dotyczących BHP, podejmowanie działań zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym

Przez cały czas działania obowiązuje nasze motto:

SIŁA,   PROFESJONALIZM,  BEZPIECZEŃSTWO,  EKOLOGIA

Zarząd firmy zobowiązuje się zapewnić środki do jej realizacji. Każdy pracownik  firmy MELBUD dołoży wszelkich starań dla osiągnięcia tych celów.